May 27-30, 2020
AsiaWorld-Expo

Hong Kong
   
 
 
 
 
BHK Lock up EN on white background web

早鳥優惠仍在進行中,抓緊機會,立即購買展位!

展位類型 早鳥優惠價格
(2020年2月29日前)
普通價格 
(2020年3月31日前)
USD HKD RMB USD HKD RMB
標準展位(每9平方米) 4,482 34,920 31,140 4,980 38,800 34,600
空地(每9平方米, 最少購買36平方米) 4,032 31,428 28,035 4,480 34,920 31,150

 

標準展位

s booth fixed